Home page > Weapon and Kata > Sai

SAI


Sai and Manji sai

Sai demonstration Sai is a weapon to defend and attack using a pair of sai.
There are two kinds of Sais. We call the right sai shown in the above as "Manji Sai". Sai movements involves "Shuto" technique in Karate.
The following eight katas are preserved.

Sai kata
Tsukenshitahaku no SaiHamahiga no SaiChatanyara no SaiJigen no Sai
Tawata no SaiHamagoten Yaka no SaiHantaguwa no SaiKojo no Sai